Concept wetsvoorstel; een update over de betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte

Mr. Vera Kuppens, 9 november 2016

De voorgestelde wijzigingen uit het concept wetsvoorstel hebben betrekking op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Onderstaand wordt ingegaan op de wijzigingen uit het voorstel ten aanzien van de betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte.

Voorgesteld wordt werkgevers te compenseren voor de (in beginsel volledige) kosten van de transitievergoeding. Die compensatie zal door UWV verstrekt worden vanuit het Awf, waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan.

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015

De maatregel zal met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden ingevoerd om verschillen tussen werkgevers die voor en na inwerkingtreding van de maatregel tot ontslag overgaan te voorkomen.

Ongeacht de aard van het dienstverband en ook bij een beëindiging met wederzijds goedvinden

In het wetsvoorstel wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard van het dienstverband dat door een werkgever wordt beëindigd. Dat betekent dat de regeling van toepassing is bij:

  • het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer op de einddatum ziek is (en aansluitend mogelijk aanspraak maakt op ziekengeld op grond van de Ziektewet); 
  • opzegging of ontbinding van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde of bepaalde tijd vanwege het niet langer kunnen verrichten van de bedongen arbeid; 
  • het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden (en de daarbij overeengekomen vergoeding). De achterliggende reden is dat voorkomen moet worden dat een werkgever zich (onnodig) tot UWV (of rechter) wendt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wel dient de reden van de beëindiging of niet voortzetting van de arbeidsovereenkomst gelegen te zijn in het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten.

Voorwaarden aan de hoogte van de te compenseren vergoeding

Ten aanzien van de hoogte van de te compenseren vergoeding zijn de volgende beperkingen aangebracht:

  • er wordt niet meer aan compensatie betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Hiermee wordt mogelijk misbruik voorkomen, zoals het voortzetten van een dienstverband uitsluitend met het oog op het verkrijgen van een hogere compensatie;
  • de compensatie zal niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde loon. De compensatie ziet immers slechts op het voorkomen van het cumuleren van kosten. Als de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte beperkt zijn, bijvoorbeeld bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten of bij arbeidsovereenkomsten met een huishoudelijke hulp waar een beperkte periode van loondoorbetaling voor geldt (zes weken), is volledige compensatie van de transitievergoeding naar het oordeel van de regering niet noodzakelijk; 
  • indien een loonsanctie is opgelegd, telt die periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie. De ratio hiervan is dat een werkgever geen voordeel dient te behalen uit het niet naleven van verplichtingen die voor hem gelden.

Bij bewust of onbewust verkeerd verstrekte informatie door werkgever wordt geen of een lagere compensatie toegekend of zal mogelijk te veel betaalde compensatie worden teruggevorderd en mogelijk aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Bij ministeriële regeling zullen regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van de compensatie. Het gaat om regels met betrekking tot de procedure van het aanvragen (waaronder de termijn waarbinnen de aanvraag moet plaatsvinden) en toekennen van de compensatie en de wijze waarop de werkgever aantoont dat recht bestaat op de compensatie en de omvang hiervan.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de maatregel is 1 januari 2018.

Bron: AR wetgeving van de VAAN

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement