Transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Mr. Vera Kuppens, 10 maart 2016

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is bereid de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie.  Dat zegt Asscher in gesprek met NU.nl.

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij een (eenzijdig) ontslag recht op een transitievergoeding. Dat is ook het geval bij een ontslag na een ziekteperiode van twee jaar, waarbij de werkgever al twee jaar loon doorbetaalt en kosten maakt ten behoeve van de re-integratie. Dat wordt als onbillijk ervaren, aldus Asscher tegen NU.nl.

Werkgevers omzeilen deze nieuwe regel veelal door de werknemer na twee jaar ziekte niet te ontslaan. De werkgever hoeft dan - uitgezonderd de situatie dat een loonsanctie wordt opgelegd - geen loon, geen eindafrekening en geen transitievergoeding te betalen. Er ontstaat een zogeheten 'slapend dienstverband'. Uit de eerste uitspraken blijkt dat kantonrechters het in stand houden van een arbeidsovereenkomst (al dan niet vanwege het niet willen betalen van een transitievergoeding) na twee jaar ziekte niet ernstig verwijtbaar achten. Een werkgever is niet verplicht een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan.

De Kamer is kritisch over de transitievergoeding voor zieke werknemers. Asscher geeft nu dus aan dat hij de kritiek snapt en bereid is de regels aan te passen.  "Als een werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen om iemand toch weer aan het werk te krijgen, zou die de transitievergoeding niet hoeven te betalen. Of in ieder geval een veel lager bedrag".

Change ahead! Goed nieuws lijkt me, vooral voor de kleinere werkgevers.

Update:

Er zijn inmiddels maatregelen c.q. wijzigingen voorgesteld. De wijziging houdt in dat werknemers die langdurig ziek zijn, hun recht behouden op een transitievergoeding, maar dat de werkgever door het UWV wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan. Zoals het er nu naar uitziet, zal dit wetsvoorstel begin 2017 bij de Tweede Kamer worden ingediend, en alsdan naar verwachting op 1 januari 2018 in werking kunnen treden. 

In de kamerstukken is bovendien opgemerkt dat als gevolg van dit voorstel er voor werkgevers geen aanleiding meer zal zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uitsluitend in stand te laten om de transitievergoeding niet te hoeven te betalen (de zogenoemde slapende dienstverband problematiek), zodat er ook geen maatregelen hoeven te worden getroffen om dit tegen te gaan. Mede in dit verband zal worden bezien of het mogelijk is om de voorgestelde wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan. Echter, meer is er op dit moment niet over bekend.

Wordt vervolgd!

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement