Wist u dat? 25 weetjes over de transitievergoeding

Mr. Vera Kuppens, 12 januari 2017

25 weetjes over de transitievergoeding

 1. Per 1 juli 2015 hebben werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd.
 2. De vergoeding geldt niet bij een beëindiging met wederzijds goedvinden. In dat geval spreken partijen zelf af onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
 3. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.
 4. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren.
 5. Het maandsalaris is een optelsom van het basis bruto maandsalaris en de vakantietoeslag. Daar komen een eventuele vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen bij. Ook eventuele bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee. Andere looncomponenten tellen niet mee.
 6. De transitievergoeding wordt berekend over gehele periodes van 6 maanden dienstverband. Er wordt niet afgerond. Voor een werknemer die 9 jaren en 11 maanden in dienst is, wordt de transitievergoeding berekend over een periode van 9 jaren en 6 maanden.
 7. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is.
 8. De vergoeding is maximaal € 77.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 77.000, maximaal één bruto jaarsalaris. 
 9. Het is een opgebouwd recht, vergelijkbaar met vakantiedagen.
 10. Ook als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te wijten is aan het gedrag van de werknemer is in beginsel de transitievergoeding verschuldigd. Slechts indien sprake is van 'ernstig verwijtbaar handelen of nalaten' van de werknemer kan afgezien worden van de betaling van de transitievergoeding. Door de regering is benadrukt dat het hier om uitzonderlijke gevallen gaat.
 11. De transitievergoeding is niet verschuldigd als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld 12 uur per week werkte.
 12. De vergoeding is ook niet verschuldigd bij een pensioenontslag of als het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen.
 13. Daarnaast is de transitievergoeding niet verschuldigd als in een cao een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen. Een gelijkwaardige voorziening is een vergoeding in geld en/of een voorziening in natura die vergelijkbaar is met de waarde van de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben.
 14. Arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen met tussenpozen van maximaal 6 maanden worden samengeteld.
 15. De tussenpozen tellen niet mee voor de berekening van de duur van het dienstverband. De arbeidsovereenkomsten moeten bij elkaar opgeteld in totaal minimaal 24 maanden hebben geduurd. Een werknemer die in 3 jaar 7 maanden achtereen per jaar heeft gewerkt, heeft geen recht op een transitievergoeding: 3 x 7 = 21 maanden.
 16. De tussenpozen tellen ook niet mee voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Voorbeeld: een werknemer die 11 jaar achtereen 8 maanden per jaar heeft gewerkt, heeft recht op een transitievergoeding gebaseerd op: 11 x 8 = 88 maanden.
 17. Bij een wisselend arbeidspatroon wordt bij de berekening uitgegaan van het loon verschuldigd over de laatste 12 maanden, gedeeld door 12.
 18. Ook bij een slechte financiële situatie is de transitievergoeding verschuldigd.
 19. Het is wel mogelijk de transitievergoeding in termijnen uit te betalen als betaling ineens zou leiden tot 'onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering'. In dat geval kan de betaling van de transitievergoeding worden verspreid over een periode van ten hoogste 6 maanden vanaf een maand na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
 20. Er geldt tot 1 januari 2020 een overbruggingsregeling voor kleine werkgevers die vanwege een slechte financiële situatie werknemers moeten ontslaan. Deze regeling staat opgenomen in artikel 24 van de Ontslagregeling. In dat geval tellen voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding de dienstjaren van de werknemer die vóór 1 mei 2013 liggen niet mee .
 21. Voor een werknemer die bij ontslag 50 jaar of ouder is en minstens 10 jaar in dienst geweest geldt tot 1 januari 2020 een andere regel. De werknemer krijgt 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar vanaf zijn 50e. Dit gaat in vanaf de eerste volledige periode van 6 maanden nadat de werknemer 50 is geworden. Deze regel geldt overigens niet voor een kleine werkgever.
 22. Er is sprake van een kleine werkgever indien de onderneming (samen met eventuele andere ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst heeft. 
 23. De transitievergoeding geldt ook indien de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolgers te zijn, mits de opvolgende arbeidsovereenkomsten in totaal minimaal 24 maanden hebben geduurd én mits het dezelfde arbeid betreft.
 24. De transitievergoeding is niet verschuldigd als de werknemer op eigen initiatief - zonder dat sprake is van overgang van werkzaamheden - dezelfde arbeid bij een nieuwe werkgever gaat verrichten.
 25. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde in een uitspraak van 27 oktober 2016 dat de uitzendwerkgever de transitievergoeding verschuldigd is indien werknemer bij opvolgend werkgever (de inlener) in dienst treedt na ontslag door de uitzendwerkgever. Op wiens initiatief de arbeidsovereenkomst tot een einde komt is bepalend, aldus het hof.

Mocht u nog een vraag hebben over de transitievergoeding, dan laat weten!

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement